Tel. 0431-36 98 10

  Fri frakt över 1500 kr  (ord. 120 kr, gäller ej beställning av möbler)

Om oss

 

Giftfria leksaker

MTI Produkters policy är att erbjuda våra kunder pedagogiska produkter av hög kvalitet och bästa säkerhet. Barn är känsliga för kemikalier, därför finns det en omfattande lagstiftning mot farliga ämnen i leksaker. Vi arbetar ständigt för en giftfri förskola med fokus på miljö och hälsa. Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi kontinuerligt med analyser och dokumentation av våra leksaker och produkter. 

 

Miljöpolicy

Respekterandet av miljön, förutsättningen för vår framtid

Respekterandet av miljön utgör en viktig komponent i vårt engagemang för den långsiktigt hållbara utvecklingen. Wescos miljöpolicy består av flera sorters aktioner.

• Kontrollera träets ursprung

Wesco erbjuder er ett mycket stort urval av trämöbler och -leksaker. För alla dessa artiklar är vi mycket uppmärksamma på träets ursprung och frånsäger oss all användning av trä härrörande från illegal avverkning eller urskogar. Sedan flera år, intensifierar vi valet och tillverkningen av produkter av odlat trä eller bambu t.ex.

Zoom på bambun

Bambun växer snabbt och i överflöd som jättegräs. Dess användning respekterar miljön och planetens ekologiska jämvikt.

• Minska förbrukningen av papper och papp

Korrespondensförsäljningen medför en stor användning av papper. Sedan 2005 minskar Wesco formatet och gramvikten på sina kataloger, och minskar därmed sin pappersförbrukning med 10%.

Wesco säkerställer också att det papper som används i dess kataloger härrör från skogar som sköts enligt principerna för en varaktig utveckling.

På magasinssidan har en förpackningskedja utvecklad för att anpassa storleken på emballagen till deras innehåll, gjort det möjligt för oss att minska vår förbrukning av emballage till ett strikt minimum.

Med mindre emballage har vi kunnat optimera transportflödet: alltså färre transporter, färre lastbilar bidrar till att minska den förorening som är förknippad med deras användning.

 

Kvalitet och säkerhet

Wesco skapar och väljer ut kvalitetsprodukter om garanterar en maximal säkerhet när de används av barn. Varje dag arbetar våra team med att säkerställa säkerheten och kvaliteten på våra produkter.

Kvaliteten: Kommer alltid i första hand

Wesco står för kvalitet och ansvarskännande. Det är på detta goda rykte som vi byggt upp en förtroende och relation med personal inom förskolan och skolan.

 

Kvalitetskontrollerna

Våra produkter är avsedda att användas av barn i förskolor och skolor och de måste därför uppfylla mycket strikta krav när det gäller kvalitet och säkerhet.

Vår kvalitetsavdelning ser till att alla nyheter uppfyller Wescos kravspecifikation.

Wesco kravspecifikationer innehåller klara regler som garanterar:

- förpackningens kvalitet

- produktens robusthet vid användning i kollektiv

- uppfyllandet av normerna

- optimal säkerhet för användarna.

Som komplement till kontrollen av nya produkter, utför kvalitetsavdelningen varje år slumpvisa kontroller på leveranser, liksom i produktionsenheterna.

Kvalitetssäkringen

Samtliga arbetsuppgifter och aktiviteter inom Wesco har formaliserats i procedurer som därmed utgör en skriven stadga, som följs upp och kontrolleras regelbundet av kvalitetsavdelningen för att garantera er en kontinuitet i de tjänster och produkter som vi tillhandahåller.

Spårbarheten

Alla våra produkter av märket Wesco är identifierade med sats/serienummer och med datumstämplar. De kan därmed lätt återfinnas och isoleras i händelse av avvikelse eller produktionsfel.

Återkallande, destruktion eller retur till tillverkaren tillämpas så snart en serie artiklar anses bristfällig av kvalitetsavdelningen.

 

Vårt förhållningssätt: Säkerheten

Att Garantera säkerheten för barnen innebär: Att följa grundläggande regler i vardagen, respektera normerna, begränsa användningen av farliga substanser.

Säkerheten är allas angelägenhet

Barnens säkerhet är ett delat ansvar. Det berör tillverkarna och distributörerna, men även köparen, lärarna och föräldrarna genom valet av produkt och det de använder den till.

En felaktig användning kan vara farlig för barnets säkerhet. Självklara regler ignoreras ofta.

De allra minsta skall aldrig tillåtas använda en artikel avsedd för de större. De skulle till exempel kunna svälja små delar eller till och med skada sig.

De produkter som är avsedda för de allra minsta, som t.ex. däcksstolar, får aldrig placeras på ett bord, på grund av fallrisken.

Dessa produkters skick måste regelbundet kontrolleras, och de får aldrig 'fixas till' om de är trasiga eller utslitna. de skulle inte längre erbjuda samma säkerhet för barnet.

Ett barn får aldrig lämnas utan övervakning.

Den allmänna säkerhetsskyldigheten

Artikel L-221-1 i Konsumentlagen definierar den allmänna säkerhetsskyldigheten:

« Produkterna och tjänsterna skall, vid normala användningsvillkor eller vid andra villkor skäligen förutsebara av fackmannen, uppvisa sådan säkerhet som man skäligen kan förvänta sig och inte vara skadliga för människors hälsa. »

Denna allmänna princip, tillämplig på alla produkter, har kompletterats med specifika bestämmelser för vissa sorters materiel och utrustningar: Normer och direktiv.

Respekterandet av normerna

Våra produkter, utformade för en användning av små barn, är underställda mycket strikta normer när det gäller beständighet mot nötning, sönderrivning, torsion, bitskador, brandbeständighet...

Var och en av våra produkter är underställda en norm som har ett överensstämmelseintyg, utfärdat av oberoende självständiga laboratorier.

Exempel på produkter utan speciella bestämmelser: Förvaringslådor, blöjtunnor...

Wesco nöjer sig inte med att berätta om respekterandet av normerna, utan bevisar det också. Vi lämnar också på enkel begäran hos vår Kvalitetsavdelning ut det protokoll som intygar den köpta produktens överensstämmelse (under förutsättning att produkten ifråga är underställd bestämmelser).

Exempel på normer och direktiv som är tillämpliga på Wesco-produkter

Produkter för barn och farliga substanser

Wesco respekterar normerna men vårt engagemang tar inte slut där.

Än idag innehåller för många artiklar avsedda för barn farliga substanser.

Normen REACH har till syfte att förbättra skyddet för människans hälsa och miljö genom en bättre identifiering av farliga kemiska substanser som förekommer i produkternas sammansättning. Denna norm ersätter 40 existerande direktiv inom den Europeiska unionen. Wesco föregriper den verkliga tillämpningen av denna norm och uppmärksammar sina leverantörer på dess tillämpning.

De plastifierande

ftalater som används i polymerer såsom t.ex. PVC (= polyvinylklorid) för att göra dem mjuka och böjliga. De liknar vegetabilisk olja och har ingen eller obetydlig lukt.

Direktivet 2005/84/CE reglerar användningen av dessa två ftalatkategorier:

1) ftalaterna DEHP, DBP och BBP, förbjudna i alla leksaker och artiklar för barnavård och plastifierat material (koncentration över 0,1%),

2) ftalaterna DINP, DIDP och DNOP, förbjudna i alla leksaker och artiklar för barnavård av plastifierat material, avsedda att sättas in i munnen (koncentration över 0,1%).

Wesco har utsträckt denna bestämmelse till ett antal andra produkter såsom hela sitt program med vävtäckta produkter.

Formaldehyderna

Formaldehyd är en organisk förening i aldehydfamiljen = antändbar gas. Denna hälsoskadliga (allergikälla, troligen cancerframkallande) och giftiga substans är rikligt förekommande i lim och hushållsprodukter.

För att maximalt begränsa riskerna, använder vi enbart lim som garanterat inte innehåller formaldehyder vid tillverkningen av våra möbler.

Azofärgämnena

Färgämnen som kan frigöra en eller flera cancerframkallande aromatiska aminer.

Inom ramen för direktivet 2002/61/CE, är alla våra textilprodukter garanterat fria från azofärgämnen.

Exempel på normer och direktiv tillämpliga på Wesco-produkter

Wesco förbinder sig att marknadsföra produkter som uppfyller de direktivoch normersom de är underställda, oavsett berört område.

Hur utarbetas och tillämpas en norm?

1. Efter reklamationer, eller förväntningar från konsumenterna, upprättar Staten, i samarbete med experter (innefattande säkerhetskrav), för användningen, tillverkningen och försäljningen av all materiel.

2.AFNOR, det franska normeringsorganet Association Française de Normalisation och den europeiska standardiseringskommittén CEN (Comité Européen de Normalisation) skapar, med ledning av dekret, de normer och provningsmetoder som skall tillämpas. De industrier som anpassar sig därtill, garanterar därmed användarna en säkerhet med respekterande av lagen.

3.De auktoriserade laboratorierna utför tester på produkterna enligt den upprättade normen. De lämnar ett överensstämmelseintyg till tillverkarna eller importörerna för de normer som gäller för den Franska eller Europeiska marknaden.

 

Direktiven

Ett direktiv är ett juridiskt beslut för unionen som syftar till att harmonisera de nationella lagstiftningarna för den Europeiska unionens medlemsstater. Det ålägger Medlemsstaterna ett mål som skall uppnås, samtidigt som det låter dem själva bestämma hur det skall uppnås (lagar, dekret, allmänna principer,…).

Exempel:

Direktivet 2005/84/CE reglerar användningen av två ftalatkategorier:

    1) ftalaterna DEHP, DBP och BBP, förbjudna i alla leksaker och artiklar för barnavård av plastifierat material (koncentration över 0,1%),

    2) ftalaterna DINP, DIDP och  DNOP, förbjudna i alla leksaker och artiklar för barnavård av plastifierat material, avsett att föras in i munnen (koncentration över 0,1%).

Se texten på Europeiska unionens hemsida:

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l32033.htm

Normerna

En norm bestämmer ett antal precisa krav och provningsmetoder som systematiskt skall användas både som regler, riktlinjer för att säkerställa att en produkt framställs på rätt sätt.

Leksakerna

Norm leksak EN71. Denna europeiska norm kan delas in i flera delar med, för var och en, helt specifika krav:

- Normer EN 71-1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper hos en leksak (för att t.ex. undvika att ett element lossnar eller går sönder för lätt).

- Norm 71-2: Antändbarhet (för att undvika en snabb flamspridning i händelse av oavsiktliga antändning).

- Norm EN 71-3: Migrering av vissa element (material, färgämnen och fram för allt tungmetaller får inte skada barnens hälsa)

För att få veta mer om normerna och säkerheten för spel och leksaker:

 Europeiska unionens hemsida: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l21005.htm

Den obligatoriska CE-märkningen för marknadsföringen av en leksak inom den Europeiska unionen, intygar överensstämmelsen av denna produkt med de normer som gäller för den.

Sängarna

Norm EN716: fasta och hopfällbara sängar för barn för användning i hemmet.

- NF EN 716-1: Säkerhetskrav (1996), huvudsakligen dimensionskrav

- NF EN 716-2: Provningsmetoder (1995), provning av dimensioner, hållfasthet, stabilitet…

- NF EN 716-3: Hopfällbara sängar (2000).

Britsar

XPS 54 045: Säkerhetskrav och provningsmetoder 2003, dimensionstester, hållfasthet, stabilitet…

Utbildningsmateriel för motorikträning

Normen NF S54-300 definierar säkerhetskraven och de tillämpliga provningsmetoderna för motorikträningsmateriel.

Typprovningar

Normerna täcker inte alla produkter. I så fall, ber vi auktoriserade laboratorier att utföra typprovningar på våra produkter, provningar inspirerade av normer för leksaker, möbler...

 Nyttiga länkar: 

Några laboratorier:

SGS: Laboratorium för kontroll och analys av certifieringen

http://www.fr.sgs.com/

 

CTBA* : tekniskt center för trä och möbler

http://www.ctba.fr/

Möbelfakta

www.mobelfakta.mobelindustrin.se

 

Reklamations- och kundservice

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss. 

Vi finner alltid en lösning inom 10 dagar. 

10 dagars returrätt !

  • Om skada uppstår vid transporten har du 3 vardagar på dig efter leverans för att anmäla detta till transportbolaget.
  • Om du inte är nöjd med en produkt eller om du beställde fel produkt, måste du meddela oss inomn 10 dagar efter mottagandet. Retur av porodukter (felfria och i originalförpackning) betalas av beställaren. 

Garantier

  • Alla våra produkter har minst 2 års garanti (Vid fabrikations- och materialfel vid normal användning). Vi finns alltid till hands
  • Frågor, reklamationer, returer… 

Vår uppgift är alltid att komma fram till den bästa lösningen.

Kontakta oss

  • Se även våra försäljningsvillkor

 

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen